Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

Błogosławione niech będą moje porażki! Zawdzięczam im wszystko, co wiem.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frompsychoo psychoo vianiezwyykla niezwyykla

February 14 2019

7924 d2be 500

I have created an open source program that allows to download all images and videos from one’s soup. The program is called BowlOfSoup and can be downloaded from its github page or directly from here https://github.com/UlanaXY/BowlOfSoup/releases/download/v1.0.0/BowlOfSoup.zip ;  

Reposted fromUlanaXY UlanaXY viakuroinekochris kuroinekochris

February 10 2019

4910 b89e
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
6254 751f 500
IC Miś
Reposted fromEmisja Emisja viaczinok czinok
0832 0f64 500
rób!
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaczinok czinok

February 08 2019

Reposted fromDennkost Dennkost viachudazupa chudazupa

February 03 2019

7076 df1b 500
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu vianiezwyykla niezwyykla

January 29 2019

8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach vianiezwyykla niezwyykla
7427 0958 500
Reposted fromartlover artlover viachudazupa chudazupa
1283 e131
Reposted fromathaiya athaiya viachudazupa chudazupa

November 08 2018

3521 6b1e
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl
Nic nie łączy ludzi tak bardzo
jak rozłąka.
Dlatego śpię w okularach,
aby cię lepiej widzieć,
gdy mi się przyśnisz.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer vianergo nergo
8873 43b9 500

November 07 2018

0361 789d 500
że go uratuję.

November 06 2018

1408 449f
Reposted fromHypothermia Hypothermia
5213 aab9 500
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd viaazazel azazel
2156 2bd0 500
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
7356 4e67

November 05 2018

(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl