Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

0297 a4e1 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaPoranny Poranny

November 07 2019

7452 9eee 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
0367 481e 500

November 06 2019

Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja viahereyes hereyes

November 05 2019

Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianegacja negacja

November 02 2019

8114 f628 500
Reposted frompunisher punisher viawszystkodupa wszystkodupa

November 01 2019

2085 8117 500
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.

October 12 2019

1048 8993 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
6020 558a 500
Reposted fromsavatage savatage viaPoranny Poranny
8971 3376
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMerlinka Merlinka
3338 ac4a 500
Reposted fromnutt nutt viaPoranny Poranny
9250 022d
Reposted fromRowena Rowena viachudazupa chudazupa

September 30 2019

1965 92df 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
6998 e498 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viatobecontinued tobecontinued

September 16 2019

3092 1c8c 500
5495 d872
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl