Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

ktoś kiedyś powiedział, że największą krzywdą jaką można wyrządzić drugiej osobie, jest zamknięcie przed nią serca.
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viadotknij dotknij

October 28 2017

9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viaoversensitive oversensitive

October 26 2017

8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaboli boli

October 25 2017

3749 f000 500
Pocałunek – akt polegający na kontakcie ust z ciałem innej osoby (np. ustami, policzkiem, dłonią) lub przedmiotem.
Reposted fromstormymind stormymind
3272 046d

h–e–r–o–i–n–a:

instagram | twitter: @heylizyy 

Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan

October 24 2017

7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viaoversensitive oversensitive
0204 bc2e 500
2382 94fa 500
Reposted fromdiner diner viaAmaya-chan Amaya-chan
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
2166 de30
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaPoranny Poranny
3523 bda0
Reposted fromblank-page blank-page viaPoranny Poranny

October 21 2017

4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viadancingwithaghost dancingwithaghost

October 19 2017

7376 c7ac 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaPoranny Poranny

May 01 2017

4229 7b59 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

April 21 2017

9854 a9cd
Reposted fromumorusana umorusana viamirosia mirosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl